Brf Trädgården 

EKONOMI

Nedan visas ett sammandrag av föreningens ekonomi de senaste fem åren.

Tilläggsupplysning – Resultat efter finansiella poster

”Resultat efter finansiella poster” är belastat med en underhållskostnad i enlighet med underhållsplanen för året. Denna kostnad avser renovering av tidigare års slitage och borde belasta föreningens underhållsfond direkt. Om redovisningsreglerna hade tillåtit att föreningen bokför underhållskostnaden direkt mot tidigare års upparbetade fondmedel skulle föreningens resultat alltid visa ett överskott i enlighet med rad nr:1 i nedanstående flerårsöversikt.

 

 

  2019 2018   2017 2016 2015
Årets överskott efter justering av underhållsfonden enligt beslut vid årsstämma, tkr 3 594  3 200 2 456 2 002 1 857
Resultat efter finansiella poster, tkr 382 2 228 2 156 -2 671 -666
Nettoomsättning/m², Bostadsrättsyta, kr 996 978 981 984 983
Årsavgift/m² bostadsrättsyta, kr    (Not: 1) 921 911 895 898 916
Sparande för framtida underhåll/ m² bostadsrättsyta, kr    (Not: 2) 152 165 238 260 231
Vatten/m² bostadsyta BOA, kr 17 17 14 17 14
Elektricitet/m² totalyta, kr 23 20 18 20 20
Uppvärmning/m² totalyta, kr 75 77 75 77 71
Räntekostnad/m² bostadsrättsyta, kr 147 185 192 228 313
Fastighetslån/m² bostadsrättsyta, kr (Not: 3) 7 830 7 957 8 162 8 262 8 613
Saldo fond för yttre underhåll, tkr 8 431 8 202 7 302 5 776 8 190
Balanserade vinstmedel, tkr 7 905 5 905 4 649 8 848 7 099
Soliditet, % 35,17 34,67 31,79 30,5 29,0

Totalyta är 18 172 kvm, varav BOA för bostadsrätter är 15 106 kvm efter utökning av sju nya lägenheter under 2018                                          

Not: 1
Föreningens relativa höga avgift avspeglas i avsikten att årligen tillföra kassamedel för framtida underhåll. Avgiften för lägenheter som betalat 100% av det frivilliga kapitaltillskottet har en avgift på kr 587 per kvm. Övriga lägenheters avgift är kr 992 per kvm.
Nuvarande årsavgift jämfört med år 2003 är 47 kr högre per kvm och år.

Not: 2
 ÅR 2018 - För jämförbarhet beträffande redovisat sparande så kommenteras att i samband med ombyggnad av förskolan till sju nya lägenheter uppstod engångskostnader som belastade resultaträkningen. Justering för dessa kostnader skulle sparandet år 2018 vara kr 189 kr per kvm boyta.
ÅR 2019 - För jämförbarhet beträffande redovisat sparande så kommenteras att år 2019 valde styrelsen att göra en extra amortering på 1,2 mkr. Hade denna extra amortering ej skett så hade sparandet för år 2019 varit 232 kr/Boa.
Tidigare år har föreningen amorterat 0,7 mkr utom år 2019 då amorteringen skedde med 1,9 mkr.
När medlemmar löser lägenhetens andel av föreningen skuld (Frivilligt kapitaltillskott) sker alltid motsvarande amortering av föreningens lån.

Not: 3
I förvaltningsberättelsen informerar föreningen, under egen rubrik, att ett antal medlemmar har givits möjlighet att betala in lägenhetens andel av föreningens skuld i form av frivilligt kapitaltillskott. I redovisad bostadsyta ingår dessa lägenheter.
I det fall redovisning av nyckeltal för fastighetslån/kvm endast skulle omfatta boenderättsyta (12 442 kvm) för lägenheter som INTE löst lägenhetens andel av föreningens fastighetslån så är årets belopp kr 9 506.
EXEMPEL: En vanlig storlek på lägenhet i föreningen är 80 kvm. Vid köp av en lägenhet på 80 kvm som inte gjort Frivilligt kapitaltillskott är skuldandelen av föreningens fastighetslån ca kr 757 000 utöver köpeskillingen, annars är skuldandelen kr 0.  Skillnaden återspeglas i olika storlek på månadsavgiften (ca 42%).