Brf Trädgården 

EKONOMI

Nedan visas ett sammandrag av föreningens ekonomi de senaste fem åren.

Tilläggsupplysning – Resultat efter finansiella poster

”Resultat efter finansiella poster” är belastat med en underhållskostnad i enlighet med underhållsplanen för året. Denna kostnad avser renovering av tidigare års slitage och borde belasta föreningens underhållsfond direkt. Om redovisningsreglerna hade tillåtit att föreningen bokför underhållskostnaden direkt mot tidigare års upparbetade fondmedel skulle föreningens resultat alltid visa ett överskott i enlighet med rad nr:1 i nedanstående flerårsöversikt.

 

 

  2018   2017 2016 2015 2014
Årets överskott efter justering av underhållsfonden enligt beslut vid årsstämma, tkr - 1 256 2 002 1 857 841
Resultat efter finansiella poster, tkr 2 228 2 156 -2 671 -666 -2 155
Nettoomsättning/m², Bostadsrättsyta, kr 978 981 984 983 1 002
Årsavgift/m² bostadsrättsyta, kr (*) 911 895 898 916 957
Sparande för framtida underhåll/ m² bostadsrättsyta, kr (**) 165 238 260 231 257
Vatten/m² bostadsyta BOA, kr 17 14 17 14 12
Elektricitet/m² totalyta, kr 20 18 20 20 25
Uppvärmning/m² totalyta, kr 77 75 77 71 69
Räntekostnad/m² bostadsrättsyta, kr 185 192 228 313 365
Fastighetslån/m² bostadsrättsyta, kr (***) 7 957 8 162 8 262 8 613 9 633
Saldo fond för yttre underhåll, tkr 8 202 7 302 5 776 8 190 10 096
Balanserade vinstmedel, tkr 5 905 4 649 8 848 7 099 7 349
Soliditet, % 34,67 31,79 30,5 29,0 19,7

Totalyta är 18 172 kvm, varav BOA för bostadsrätter är 15 106 kvm efter utökning av sju nya lägenheter under 2018                                          

(*) Avgiften för lägenheter som betalat 100% av det frivilliga kapitaltillskottet har en avgift på kr 587 per kvm. Övriga lägenheters avgift är kr 992 per kvm.

(**) I samband med ombyggnad av förskolan till sju nya lägenheter uppstod engångskostnader som belastade resultaträkningen. Justera för dessa kostnader skulle sparandet år 2018 vara kr 189 kr per kvm boyta.
(***) I årsredovisningen informerar föreningen i en egen rubrik om att ett antal medlemmar har givits möjlighet att betala in lägenhetens andel av föreningens skuld i form av frivilligt kapitaltillskott. I redovisad bostadsyta ingår dessa lägenheter.
I det fall redovisning av nyckeltal för fastighetslån/kvm endast skulle omfatta boenderättsyta (12 442 kvm) för lägenheter som INTE löst lägenhetens andel av föreningens fastighetslån så är årets belopp kr 9 661.

EXEMPEL: En vanlig storlek på lägenhet i föreningen är 80 kvm. Vid köp av en lägenhet på 80 kvm som inte gjort Frivilligt kapitaltillskott är skuldandelen av föreningens fastighetslån kr 770 400 utöver köpeskillingen, annars är skuldandelen kr 0. Skillnaden återspeglas i olika storlek på månadsavgiften (ca 42%).