Brf Trädgården 

FRIVILLIGT KAPITALTILLSKOTT (FK) 

Sedan Frivilligt Kapitaltillskott infördes har 32 bostadsrättsinnehavare betalat ett kapitaltillskott motsvarande bostadsrättens andel av föreningens totala skuld. Totalt har inbetalning skett med ca 22,3 mkr som direkt användes till att amortera föreningens lån.  

De bostadsrättsinnehavare som gjort ett kapitaltillskott på 100% har erhållit en ny årsavgift, vilken har sänkts från 957 kr/kvm till 553 kr/kvm.

NEDAN finns en beskrivning om vad Frivilligt kapitaltillskott innebär

Vad innebär ”bostadsrätt” egentligen?

Som ordet anger innebär detta en rätt att nyttja en bostad. Det är denna rätt som man köper och säljer via mäklare. I dagligt tal talar vi om att ”äga” en lägenhet, men detta är inte helt korrekt. Det är föreningen som äger fastigheten och medlemmen äger en rätt att bo i en viss lägenhet i fastigheten.

Vem äger då föreningen? Det gör medlemmarna och varje medlems procentuella delägarskap uttrycks i ett ”andelstal”. Andelstalet är beräknat som bostadsrättens procentuella del av fastighetens totala bostadsyta. Summan av alla medlemmars andelstal är således 100 procent.

Som medlemmar kan vi alltså se på våra fina hus och konstatera att vi gemensamt äger allt detta. Å andra sidan innebär detta också att vi som medlemmar har del i föreningens skuld i förhållande till bostadsrättens andelstal.

Kapitaltillskott

FK innebär att en medlem betalar ett belopp till föreningen som föreningen använder till att amortera låneskulden. Vid en försäljning av bostaden så utgör kapitaltillskottet en ökning av bostadens anskaffningskostnad och därmed är skattefri. Denna teknik har många bostadsrättsföreningar används sig av för att minska sina räntekostnader och därmed en minskning av månadsavgiften.                                                            Läs mer >> Klicka här   

För de som önskar delta, innebär frivilligt kapitaltillskott att medlemmen betalar den del av föreningens lån som är relaterat till bostadsrättens andelstal. Därmed minskar föreningens låneskuld och medlemmen får följande fördelar:

  1. Möjlighet att skattemässigt dra av räntekostnaden för det banklån som eventuellt tas för att bekosta kapitalinsatsen.
  2. Lägre månadsavgift (c:a 42%), eftersom medlemmen inte längre behöver bidra till föreningens lånekostnader.
  3. Värdestegring av bostadsrätten då månadsavgiften är väsentligt lägre.

Sammantaget innebär frivilligt kapitaltillskott att medlemmens totala boendekostnad minskar. Minskningens storlek beror på medlemmens specifika förhållanden. Kontakta gärna styrelsen om du vill diskutera frivilligt kapitaltillskott utifrån din specifika situation.