Brf Trädgården 

Uthyrning i 2:a hand

Det är viktigt att medlemmar som önskar hyra ut sin lägenhet under kortare tid är medveten om de regler som gäller enligt föreningens stadgar. Föreningen måste känna till vilka lägenheter som är uthyrda i 2:a hand.

§39 - föreningens stadgar:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till sex (6) månader. Om beaktningsvärda skäl föreligger kan styrelsen godkänna uthyrning för längre tid. Beaktningsvärda skäl är exempelvis studier på annan ort, utlandstjänstgöring. Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. 

§43 – föreningens stadgar:

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande; Punkt 3 - Olovlig upplåtelse i andra hand. om bostadsrättshavaren utan nödvändigt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand

Gör din ansökan i god tid innan den dag du önskar att uthyrningen startar. Vi rekommenderar dig att kontakta styrelsens ordförande för att få klarhet vad som gäller för ditt önskemål om uthyrning. Du skall använda blanketten ”Ansökan om samtycke till uthyrning i 2:a hand”

Enligt föreningens stadgar har styrelsen rätt att besluta om att ta ut en årlig avgift motsvarande 10% per år av gällande prisbasbelopp (kr 46 500 år 2019). Denna avgift utgår för alla uthyrningar i 2:a hand.