Brf Trädgården 

Underhåll av fastigheten

Nedan redovisas merparten av underhållsarbeten som genomförts under åren fr.o.m. 2006.

Utfört underhåll

År 2019                                                                                                                                                                    

  • Under året har tillsyn skett av 112 lägenheter. Identifierade brister har åtgärdats till största delen under 2019. Fortsatt arbete med brister sker under kv. 1 år 2020. Tillsyn av resterande lägenheter kommer att ske efter sommaren 2020.
  • Föreningen har genomfört en omfattande renovering och förnyelse av den ojämna gårdens (en av två gårdar) gemensamma gräsytor och uteplatser. Även markytor mellan gårdarna har renoverats. Den jämna gården renoverades tidigare år 2015.
  • Installation av ett sjuttiotal säkerhetsdörrar enligt tidigare erbjudande till medlemmarna.
  • Förbättring av fastighetens skalskydd genom utbyte och/eller förstärkning av ståldörrar till verksamhetsområden.  Detta arbete fortsätter under kommande år.
  • Utbyte av torkskåp i två tvättstugor. Alla tvättstugor har därmed utbytta torkskåp.
  • Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en kontroll av föreningens tre skyddsrum. Efter åtgärder har föreningen erhållit intyg om godkänd kontroll

År 2018                                                                                                                                                                     

  • Ombyggnad av lokaler på 295 kvm till sju lägenheter med bostadsrätt. Byggnationen inleddes i februari och alla lägenheterna var färdigställda i oktober.
  • Renovering av föreningslokal. Lokalen hyrs av medlemmar för större sammankomster.
  • Renovering och isolering av tre portalöppningar i fastigheten.
  • Installation av 8 st laddplatser för elbil med bidrag från Naturvårdsverket på 50%.
  • Genomförande av energideklaration i enlighet med gällande lag.
  • Ombyggnation av en av föreningens fem tvättstugor till en övernattningslägenhet.
  • Upphandling av säkerhetsdörrar. Medlemmar har erhållit erbjudande att köpa en säkerhetsdörr med eller utan finansiering genom föreningen. Totalt kommer 73 dörrar installeras i början på 2019.
  • Installation av fastighetsboxar som är monterade i alla entréer.
  • Installation av tidningshållare som är monterade vid varje lägenhet.
  • Inspektion och kontroll av samtliga skyddsrum enligt direktiv från MSB.

År 2017                                                                                                                                                                     

  • Fortsatt byte av dilatationsfogar (kallas även expansionsfog / rörelsefog). Under år 2016 bytes fogar till 50%. Arbetet fick avbrytas på grund av för låg utomhustemperatur. Arbetet fortsatte under våren 2017.  Totalt byttes ca 1 500 meter fog. 
  • Varje lägenhet har egen ventilation (Ventex 200). Under våren genomfördes en OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) av samtliga lägenheter. Besiktningen är obligatorisk vart 3:e år. Inför denna besiktning genomförde föreningen en kontroll av alla ventilationsaggregat och brister åtgärdades. OVK-besiktningen avslutades med att ett godkänt protokoll överlämnades till Huddinge kommun.
  • Mätning av radon utfördes enligt Boverkets riktlinjer och mätresultat överlämnades till Huddinge kommun.  Samtliga mätvärden låg under gränsvärdet.
  • Förstärkningsbleck installerades i samtliga lägenheter i markplan för att försvåra inbrott.
  • Kameror installerades i vissa soprum.
År 2016                                                                                                                                                                     
 • Renoveringen av hissar. Föreningens sista hissar har renoverats. Totalt har 20 st hissar renoverats sedan år 2012. 
 • Matavfall. Föreningen startar sortering av matavfall från och med 1 februari. Efter införandet av matsortering finns samtliga fraktioner för avfallssortering i föreningen.
 • Uppsnyggning av namn och  informationstavlorna i trapphusen.
 • Nytt elektroniskt passersystem installerats. Arbetet startade i februari och avslutades i juli månad. Installationen omfattar 62 dörrar till entréer, tvättstugor, cykelrum och soprum. Systemet togs i drift 1 juni och alla lägenheter har tilldelats minst 3 st ”taggar”.
 • I samband med införandet av nytt passersystem skedde genomgång av föreningens alla dörrar. Detta resulterade i att vissa dörrar fick gångjärn bytta, några dörrar byttes ut, dörrstängare justerades eller byttes ut, samt att visa nya dörröppnare installerats.
 • Rörelsekänslig belysning installerades i samtliga soprum.
 • Nytt staket parkering. Föreningen har 3 olika parkeringsområden. Ett av dessa områden fick ett nytt staket.
 • Tvätt av tak. Samtliga tak över entréer, soprum och carport rengjordes.
 • Beskärning av träd.
 • Genom årens lopp har nästan alla hörnkanter på väggarna vid hissarna blivit skadade vid flyttar och transporter. Plåtvinklar har installerats för att snygga till trapphusen och hindra nya skador.
 • Brandvarnare. Föreningen delade ut brandvarnare till alla lägenheter för 10 år sedan. Medlemmarna erbjuds gratis utbyte till ny brandvarnare med modern teknik.
 • Byte av dilatationsfog, synonym expansionsfog. I dagligt tal ofta kallad rörelsefog eller dillfog, är den byggtekniska termen för en fog som tillåter viss rörlighet mellan två byggelement eller olika material. Föreningen har 6 huskroppar med ca 1 400 meter expansionsfogar. Samtliga fogar byts under hösten.
 • Spolning av avlopp. Avloppen i samtliga lägenheter rengörs/spolas vilket förhindrar stopp och förlänger avloppsystemets livslängd.  I arbetet ingår även alla stammar som spolas/rengörs ut till det kommunala avloppet. Motsvarande arbete genomfördes i juni 2011.

År 2015                                                                                                                                                                   

 • Renovering av hissar fortsätter. Under verksamhetsåret renoveras 4 st. hissar och totalt kvarstår 4 (av 20 st.) hissar att renovera.
 • Gruppanslutningsavtal – Bredband start 2015-10-01. Föreningen träffar avtal med Bredbandsbolaget om gruppanslutning av alla lägenheter. 100/100 Mbits hastighet samt IP-telefoni om medlem önskar detta. Medlemmar som använder bredband betalar 175 kr per månad till föreningen.
 • Gruppanslutningsavtal – FiberTV start 2016-05-01. Föreningen träffar avtal med Bredbandsbolaget om gruppanslutning av alla lägenheter. Fiber-TV ingår i den ordinarie årsavgiften.
 • Omfattande renovering och förnyelse av jämna gårdens gemensamma grönytor och uteplatser.
 • Nedsäkring av elcentraler. Föreningen har 11 st. centraler som kontrollerades om möjligheten att nedsäkra och därigenom minska den fasta elkostnaden. 5 st. centraler blir nedsäkrade.
 • Uppsnyggning av föreningslokalens kök och installation av nytt ljudsystem i lokalen.
 • Nytt felanmälningssystem införs. Det nya web-baserade systemet som ger medlemmar möjlighet att göra felanmälan dygnet om. Efter åtgärd återkopplas medlemmen med de åtgärder som vidtagits via mail eller SMS.
 • Beskärning av träd.
 • Linjemarkering på parkering har målats.
 • Utbyte av föreningens resterande ljuspunkter till energisnål LED-teknik.

År 2014                                                                                                                                                                     

 • Renovering av hissar. Under verksamhetsåret har 4 st hissar renoverats och totalt kvarstår 8 hissar att renovera. 
 • Renovering av Värmesystemet. Föreningens värmesystem var 25 år gammalt och i behov av renovering. Under våren avslutade vald entreprenör arbetet som omfattade:

o Helt ny värmecentral

o Nya undercentraler - 5 st

o Ny styr och reglerutrustning med möjlighet till styrning via internet

o Byte av termostater på elementen i alla lägenheter och gemensamma utrymmen

o Injustering av hela värmesystemet

o Upprättande av program för regelbunden tillsyn och uppföljning av systemets effektivitet

 • Utebelysning. Samtliga lampor i föreningens utebelysning har nu ersatts med LED-lampor. Belysningsstolparna blev ombyggda för att kunna installera den nya lamporna. Vissa armaturer har också bytts ut.
 • Byte av staket vid entréer. Vid föreningens entréer finns staket som skyddar lägenheter med uteplats. Ett antal av dessa har bytts ut tidigare år. Resten är bytta under året. Samtliga staket har nu överliggare i plåt.
 • Målning av dörrar. Alla ytterdörrar till soprum, cykelrum och förråd har målats.
 • Rengöring av tak. Alla tak över entréer, byggnader på gårdar och passager har rengjorts.
 • Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) har genomförts genom besök i alla lägenheter och andra utrymmen. Felaktigheter har åtgärdats omgående för att kunna avsluta kontrollen med ett godkänt protokoll.

År 2013                                                                                                                                                                     

 • Hissar. Föreningens samtliga 20 hissar skall renoveras under åren fram t.o.m. år 2016. Under verksamhetsåret har åtta hissar renoverats och totalt är det nio hissar som är renoverade.
 • Soprum. Tre av föreningens soprum har fått ny golvmatta samt blivit ommålade
 • Återvinningsrum. Ett soprum har byggts om till dubbel storlek och där har föreningen samlat all hantering av tidningar, glas, plaster, papper- och metallförpackningar. I vårt grovsoprum kvarstår insamlingen av elprodukter, lampor och batterier
 • Nytt låssystem. Föreningen har haft samma låssystem sedan 1989. För att säkerställa tillgången till föreningens driftutrymmen (Hiss-, El-, VVS-rum) har låsen till dessa utrymmen ersatts med ett nytt låssystem.
 • Föreningen har fem tvättstugor. I två av dessa tvättstugor har nytt torkskåp och mangel installerats.
 • Injustering av VVC (varmvattencirkulation). Elementen i lägenheternas badrum värms med varmvatten (skilt från övriga element) och under vintern 2012/2013 har föreningen haft problem med kalla elelement i badrum. Dessa problem rättades till i många lägenheter efter att besiktning genomfördes i ca 90 lägenheter, vilket i flera fall resulterade i ändringar av rördragningar i badrum och byte av blandare.  Fel kvarstod dock, varvid föreningen beställde uppdrag att genomföra en ny beräkning av varmvattenflödet och justera inställningen av alla VVC-ventiler i alla fastigheter.
 • Byte av staket vid entréer. Vid föreningens entréer finns staket som skyddar lägenheter med uteplats. 10 av dessa staket har bytts.
 • Föreningens expedition har förändrats med nya möbler, gardiner och tavlor.
 • Föreningens samlingslokal har fått ett nytt kök, nya gardiner, nya tavlor och lite andra åtgärder för att öka trivseln i lokalen. Lokalen kan hyras av föreningens alla medlemmar mot en mindre ersättning.
 • Ombyggnad av en lägenhet. En av föreningens medlemmar har haft styrelsens godkännande att bygga om sin etagelägenhet till två lägenheter.

År 2012                                                                                                                                                                     

 • Maskinrum för hissar. Byte av kanal- och frånluftsfläktar och alla spjälmotorer (Belimo 250 SM) i alla hissmaskinrum.
 • Lekplats jämna gården. Byte av leksand och annat underlag, vilket även krävde demontering och återmontering av lekutrustning. Borrtag av ett träd.
 • OVK. OVK-besiktning efter att alla fel o brister av värmeväxlare enligt tidigare besiktning.
 • Trädgård. Träd- och beskäring av buskar.
 • Ombyggnation av lokal (48 kvm) till lägenhet.

År 2011                                                                                                                                                                      

 • Besiktning av tak och åtgärd av fel/brister.
 • Ny belysning i samtliga trapphus - 305 lampor. Ny belysning är ljus och rörelsekänslig
 • Byte av Elstolpe för motorvärmare på föreningens samtliga parkeringsplatser
 • Åtta (8) nya tvättmaskiner och torktumlare har installerats
 • Montering av nya glas och lister på takfönster
 • Stamspolning av alla lägenheter.
 • Ombyggnation av 3 st El-centraler

År 2010                                                                                                                                                                      

 • Entréerna på den jämna (PPv 14-36) gården reparerades och målades.
 • Åtta (8) nya tvättmaskiner och torktumlare har installerats.
 • Träden har beskurits och större buskar har rensats bort.

År 2009                                                                                                                                                                      

 

 

 • Entréerna i Trapphusen Patron Pehrs väg 23 - 33 reparerades och målades.
 • Staketen längs p-platserna ersattes med nya.

År 2008                                                                                                                                                                      

 • Tagit bort och planterat nya buskar.
 • Entréerna i Trapphusen Patron Pehrs väg 13 - 21 reparerades och målades.
 • OVK-Besiktning.
 • Energideklaration.
 • Byte av beläggning på alla ventilationsluckor.

År 2007                                                                                                                                                                      

 • Besiktning av tak och åtgärd av fel/brister, bl.a. täcka vindskivor med plåt, reparera läckage i tak och byta tegelpannor som var sönder.
 • Alla föreningens dörrar har under året försetts med ett unikt nummer.
 • Parkeringsplatser. Rensat bort buskar och fällt trän som repat eller ”droppat” på bilarna.
 • Plåtdetaljer i portaler, plåtdörrar, tak på carportar, plåtluckor för sopnedkast och vissa belysningsarmaturer har målats.
 • Trädetaljer vid carportar och fristående förråd har målats. Tak över entréer, tvättstuga och delar av tak över carportar har tvättats.

År 2006                                                                                                                                                                       

 • Lekplatsen vid daghemmet har upprustats med ny lekutrustning.
 • Lekplatsen på gården med jämna nummer har upprustats med en ny gunga.
 • OVK-besiktning